Īpašie foto
Pēdējie komentāri
X-cilvēks no Deņisova alas
baigi labi uzrakstīts ir ko man priekš skolas norakstīt!
bilijs 14:11:2012 18:47:58
www.louisvuittonhandbagsoutletss.net/ Lo...
Louis Vuitton Handbags outlet 14:11:2012 04:19:29

sveiki

Vai esat biznesa cilvēks vai sieviete? Vai jums nekādu finansiālu haoss vai jums vajag līdzekļus, la...
Mr Stiven Osin 13:11:2012 21:49:28
Pokaiņi
Visā šajā sakarā gribētos ticēt,ka pēc kādām 2-4 paaudzēm mācēs cilvēki lasīt,ko Pokaiņu akmeņi ir "redzējuši".Te es dom...
FilipsG 13:11:2012 20:38:48
Faraona lāsts
Baisi......
apelssins 12:11:2012 21:32:04
Vectēva paradoksa apgāzšanas teorija
Nē, nu jā, jā, bet jautājums bija - ja jau pie Jums ir atbraucis - no kad sāksies tie ceļojumi - nu, piemēram, divdesmit...
dzimmijs13 11:11:2012 08:59:02
Jahve - Dievs vai Vells?
Te varētu būt info par Jahvi kas vēl nav redzējis.
http:/ / www.nibiruancouncil.com/ html/ 9dfamilygallery.html
Kā...
Normunds 09:11:2012 13:48:18
Faraonu gaisma
Labi ka ir tāda vietne kā ALIENS.LV. Tomēr lai izvairītos no tulkojuma kļūdām un dotu plašāku ieskatu tēmā, ieteiktu pie...
Galindo 07:11:2012 23:23:31
Ādams un Ieva
es kribu
Ilmars 06:11:2012 16:13:01
Milzu NLO virs Latvijas !
Šovakar redzēju 2 Lidojošus objektus. tie lidoja samērā augstu no zemes. tie bija divi.Lidoja virs ķengaraga. blakus vie...
Kellija 04:11:2012 18:44:18
Represijas pret Krievijas latviešiem
Nu, domāju ka Kirovu nošāva nevis dēļ kādām "attiecībām", bet tāpēc, ka viņš sāka veidot iekšējo opozīciju Džugašvilli. ...
dzimmijs13 03:11:2012 08:29:09
As winter Moncler Jackets make feel own existence and temperature drop, you c...
Moncler Jackets 03:11:2012 03:10:51
As winter Moncler Jackets make feel own existence and temperature drop, you c...
Moncler Jackets 03:11:2012 03:10:30
As winter Moncler Jackets make feel own existence and temperature drop, you c...
Moncler Jackets 03:11:2012 03:09:17
Drīzumā
A man pietrūks tā mazā saļā radījuma home peidžā. Viss rit un mainās, bet vai uz labo pusi...
Nemess 02:11:2012 18:36:44
Moncler Jackets can be used as a great consistent male in the area o...
Viesis 31:10:2012 08:53:08
Senās civilizācijas
 
Romiešu tiesības

Romiešu tiesību attīstības vēsture tiek iedalīta trijos periodos:

Paražu tiesību periods (no Romas dibināšanas līdz 450.g.pmē.).
Rakstītās likumdošanas periods (450.–1.gs.pmē.).
Klasiskās jurisrudences perods (1.gs.pmē.–3.gs.).

Paražu tiesību periods. Šai laikā valdīja etrusku ķēniņi un saglabājās viņu tradicionālā tiesību izpratne.

Rakstītās likumdošanas periods. Plebeji bija neapmierināti ar tiesību slepenību, jo visi priesteri bija patricieši. Tautai radās aizdomas, ka likumi tiek interpretēti aristokrātijas interesēs. Tautas tribūni sāka pieprasīt izveidot rakstītu likumdošanu un to publicēt. Taču tikai 462.gadā tautas tribūns Terentīlijs Arse panāca speciālas komisijas izveidošanu, kurai tika uzdots noteikt Romas valsts likumus.
Komisija 454.g.pmē. devās uz Grieķiju, lai iepazītos ar grieķu likumdošanu – īpaši to, ko radījis bija Solons Atēnās. Pēc atgriešanās tauta izvēlēja 10 vīrus – decemvirus, un uzdeva tiem likumu sastādīšanu, piešķirot tiem ārkārtējas pilnvaras uz 2 gadiem. 450.g.pmē. darbs bija pabeigts un decemviri iesniedza tautai desmit likumu tabulas, kuras vēlāk tika papildinātas ar vēl divām. Likumi iegva XII tabulu likumu nosaukumu.
Tauta tos akceptēja un tie vēlāk tika iegravēti vara tabulās Foruma laukumā vispārējai zināšanai. Neviens vairs nevarēja aizbildināties ar likuma nezināšanu. Tā Senajā Romā sākās rakstīto tiesību periods.
Šie likumi liecināja par izglītības un demokrātijas pieaugumu sabiedrībā. To izdošana nozīmēja tiesību sekularizāciju, Romas pilsņu tiesības (ius cvile) atbrīvojās no dievišķajām  tesībām (ius divinum). Šie „XII tablu likumi” kļuva par romiešu tiesību pamatu. Kaut arī 390.g. pēc gallu iebrukuma oriģinālie teksti gāja bojā, arī vēlāk skolās romieši apguva tiesību pamatus, studējot šīs XII tabulas.
Turpmāk romiešu tiesības tika attīstītas ar tautas sapulču likumdošanas palīdzību.  Likumus ierosināja maģistrāti atbilstoši savai kompetencei, tos pieņēma tautas sapulces un apstiprināja senāts. Romiešu likumi sastāvēja no:

  1. ievada vai izdošanas apstākļu raksturojuma
  2. rogatio t.i. teksta, kurš tika dalīts nodaļās
  3. sanctio, kur tka noteiktas likuma pārkāpšanas sekas un likumpārkāpēja atbildība.

Tiesību avoti šai periodā bija arī senāta izdotie senatus consulta, kuri galvenokārt traktēja maģistrātu darbības tiesiskās formas un viņu pilnvaru piemērošanas atbilstību dažādām teritorijām.
Kā nozīmīgi tiesību avoti atzīmējami arī maģistrātu izdotie edikti: pretoru, provinču vietvalžu un edilu edikti atbilstoši šo amatpersonu kompetencei un pilnvaru teritorijai. Maģistrātu izveidotie akti veidoja tā saucamās ius honorarium (maģistrātu tiesības), kuras paralēli ius civile (likumos ietvertās Romas pilsoņu tiesību normas) veidoja zināmu romiešu tiesību duālismu. Par maģistrātu ediktu (paziņojumu) uzdevumu tika izvirzīta taisnīgas, nevis formālas likumu piemērošanas nodrošināšana.
Par svarīgākajiem ius honorarium avotiem kļuva pretoru edikti. Stājoties pie amata pienākumu pildīšanas, pilsētas pretors izdeva ediktu, kurā tika raksturoti principi un noteikumi, kurus pretors apņēmās ievērot, lai nodrošinātu līdztekus tiesiskumam arī taisnīgumu. Piemēram, pretors solīja nodrošināt tiesisku aizsardzību arī tiem darījumiem, kas tika noslēgti, neievērojot formālās prasības, apņēmās aizstāvēt nepilngadīgo intereses, palīdzēt tiem, kas kļūdījušies vai tikuši piekrāpti utml. Tādējādi pretori pilnveidoja romiešu tiesības, izskaužot no tām formālismu, kurš bieži vien nonāca pretrunā ar taisnīguma principu.
Savukārt, peregrīnu pretori ar savu ediktu palīdzību izveidoja ius gentium (tautu tiesības). Ja ius civile bij Romas pilsoņu tiesības, tad ius gentium attiecās uz tiem Romas valsts pavalstniekiem, kam nebija Romas pilsonības, kā arī regulēja attiecības starp Romas pilsoņiem un neromiešiem. Tās bija tiesības, kas nodrošināja romiešu varu iekarotajās provincēs, iekļaujot tajās gan romiešu izdotās, gan arī vietējās provinču tiesību normas. Tās izauga arī no starptautiskajām tirdzniecības paražām, kuras akceptēja romieši maģistrāti. Vispārinātās, racionālās ius gentium  normas tika pārņemtas arī pilsētas pretoru ediktos, jo tās praksē pierādīja savu efektivtāti.
Aplūkojamajā periodā krasi sašaurinājās priesteru tiesību joma pēc tam, kad 304.g.pmē. Apija Klaudija sekretārs Gnejs Flāvijs publicēja juridiskās un procesuālās formulas un tiesu dienu kalendāru, kas iepriekš bija zināms tikai priesteriem. 280.g.pmē. par virspriesteri ievēlētais plebejs Tibērijs Korunkānijs uzsāka publisku juridisku konsultāciju sniegšanu. Tā nodarbošanās ar jurisprudenci zaudēja savu agrāko sakrālo raksturu.
Republikas periodā sevišķi atzīmējama juristu Publija Mūcija Scevolas, viņa dēla Kvinta un Marka Tullija Cicerona darbība jurisprudences jomā. Viņu ieguldījums romiešu tiesību doktrīnas izveidošanā padarīja to par nozīmīgu tiesību avotu paralēli Romas valsts iestāžu normatīvajiem aktiem.

Klasiskās juriprudences periods (1.gs.pmē.–3.gs.). Šai periodā līdz ar principiāta nodibināšanu par nozīmīgiem tiesību avotiem kluva imperatoru – princepsu izdotās konstitūcija. Konstitūcijas bija imperatoru likumdošanas akti, kuru izdošanas tiesības pēc 1.gs. juristu priekšstata imperatoriem bija deleģējušas tautas sapulces. Vēlāk, kad tautas sapulces pārstāja sasaukt, tika juridiski pamatota tēze, ka Romas tauta nodevusi imperatoram likumdošanas varu.
Bija sekojoši 4 galvenie imperatoru konstitūciju veidi:

  1. edikts – imperatora likumdošanas akts, kas saturēja vispārējus noteikumus. Līdz 2.gs. tas bija spēkā tikai attiecīgā imperatora dzīves laikā, bet vēlak ediktu darbība laikā netika ierobežota un tos sāka ievērot arī likumdevēja pēcteči.
  2. dekrēts – imperatora lēmums tiesas lietā.
  3. mandāts – imperatora instrukcija provinču amatpersonām, vietvalžiem, kura raksturoja attiecīgās amatpersonas pilnvaras un kompetenci, kā arī dažbrīd saturēja noteiktas civilās un krimināltiesību normas, kuras bija piemērojamas attiecīgajā provincē.
  4. reskripts – imperatora atbilde uz amatpersonas vai privātpersonas uzdotu jautājumu, kurā tiek sniegta konsultācija ar tiesību normām un to piemērošanas kārtību konkrētā gadījumā.

Sākumā imperatori savās konstitūcijās traktēja publisko tiesību jautājumus, bet vēlāk arvien vairāk pievērsās arī privāttiesību jomai.
Šai periodā tika kodificētas pretoru tiesības, kuras pieaugošas imperatoru varas apstākļos zaudēja attīstības dinamismu un sastinga. Pretori 1.gs. galvenokār atkārtoja savu priekšgājēju ediktus.

Justiniāna kodekss.

Digestas. 

Romiešu tiesību hronoloģija.
753.g.pmē. – Romas dibināšana.
509.g.pmē. – Republikas nodibināšana Romā.
501.g.pmē. – Pirmo reizi Romā iek ievēlēta amatpersona ar ārkārtējām pilnvarām – diktators.
494.g.pmē. – Tribunāta institūta izeidošana.
451.g.pmē. – Decemviru komisijas izveidošana romiešu tiesību kodifikācijai.
450.g.pmē. – „XII tabulu likumu” apstiprināšana tautas sapulcē.
445.g.pmē. – Kanuleja likums atļauj plebejiem stāties laulībā ar patriciešiem.
443.g.pmē. – Nodibināts cenzora institūts.
442.g.pmē. – Pieņemts pirmais likums, kas aizliedz uzpirkt vēlētājus.
413.g.pmē. – Cenzors Kamils ievieš nodokli neprecētiem vīriešiem.
342.g.pmē. – Likumdevēji likvidē kredītu procentu likmi.
339.g.pmē. – Publīlija likumi atņem senātam veto tiesības.
326.g.pmē. – Petēlija – Papīrija likums aizliedz parādu verdzību.
304.g.pmē. – Apija Klaudija sekretārs publicē juridisko procedūru formulas.
300.g.pmē. – Valērija likums nosaka tiesības uz apelāciju.
300.g.pmē. – Ogulnija likums paredz priesteru vēlēšanas.
287.g.pmē. – Hortenzija likumi nosaka, ka plebeju sapulču lēmumiem – plebisītiem ir likuma spēks.
280.g.pmē. – Korunciānijs pirmreiz sāk sniegt publiskas konsultācijas romiešu tiesībās.
268.g.pmē. – Pirmā fiksētā laulības šķiršana Romā.
220.g.pmē. – Likums aizliedz senatoriem nodarboties ar komerciju.
215.g.pmē. – Opija likums aizliedz Romas sievietēm valkāt zelta rotaslietas.
204.g.pmē. – Cincija likums aizliedz ņemt maksu par juridiskajiem pakalpojumiem.
198. vai 195.g.pmē. – Likums aizliedz maģistrātiem piemērot miesas sodus Romas pilsoņiem.
180.g.pmē. – Pēc plebeju tribūna Lūcija Vilija ierosmes tiek pieņemts likums, kas nosaka kārtību kādā tiek ieņemti kurūlo maģistrātu ( pretoru un konsulu) amati.
Ap 150.g.pmē. – Ebutija likums nomaina legisakciju procesu ar formulāro procesu.
149.g.pmē. – Plebeju tribūni pēc ievēlēšanas automātiski kļūst par senatoriem.
133.g.pmē. – Tiberijs Grahts panāk likuma pieņemšanu, kas paredz zemes privātīpašuma maksimuma notekšanu un  zemes piešķiršanu trūcīgajiem Romas pilsoņiem no valsts fonda.
126.g.pmē. – Tautas sapulce aizliedz Itālijas pilsoņiem pārcelties uz Romu.
123.g.pmē. – Gaja Grakha ierosinātais maizes likums paredz romiešiem tiesības saņemt no valsts maizi par pusi no tirgus cenas.
123.g.pmē. – Gaja Graka ierosinātais likums nosaka, ka kareivji ar ekipējmu tiek nodrošināti no valsts līdzkļiem.
122.g.pmē. – Tautas tribūna Manija Acilija Glabriona ierosinātais likums paredzēja izveidot speciālu tiesu priekš lietām par izspiešanu, paredzot, ka maģistrātiem jāatgriež dubultīgā apjomā nelikumīgi piesavinātās summas.
105.g.pmē. – Gajs Marijs veic armijas reformu, veidojot to uz profesionāliem pamatiem.
100.g.pmē. – Tiek pieņemts Saturnina agrārlikums, kas paredz zemes piešķiršanu veterāniem no sabiedriskā fonda.
97.g.pmē. – Tiek pieņemts likums, kas aizliedz cilvēku upurēšanu reliģiskajos rituālos.
90.g.pmē. – Romiešu tiesības pēc konsula Jūlija Cēzara likuma tiek piešķirtas latīņiem un romiešu sabiedrotajiem.

– Romas dibināšana. – Republikas nodibināšana Romā. – Pirmo reizi Romā iek ievēlēta amatpersona ar ārkārtējām pilnvarām – diktators. – Tribunāta institūta izeidošana. – Decemviru komisijas izveidošana romiešu tiesību kodifikācijai. – „XII tabulu likumu” apstiprināšana tautas sapulcē. – Kanuleja likums atļauj plebejiem stāties laulībā ar patriciešiem. – Nodibināts cenzora institūts. – Pieņemts pirmais likums, kas aizliedz uzpirkt vēlētājus. – Cenzors Kamils ievieš nodokli neprecētiem vīriešiem. – Likumdevēji likvidē kredītu procentu likmi. – Publīlija likumi atņem senātam veto tiesības. – Petēlija – Papīrija likums aizliedz parādu verdzību. – Apija Klaudija sekretārs publicē juridisko procedūru formulas. – Valērija likums nosaka tiesības uz apelāciju. – Ogulnija likums paredz priesteru vēlēšanas. – Hortenzija likumi nosaka, ka plebeju sapulču lēmumiem – plebisītiem ir likuma spēks. – Korunciānijs pirmreiz sāk sniegt publiskas konsultācijas romiešu tiesībās. – Pirmā fiksētā laulības šķiršana Romā. – Likums aizliedz senatoriem nodarboties ar komerciju. – Opija likums aizliedz Romas sievietēm valkāt zelta rotaslietas. – Cincija likums aizliedz ņemt maksu par juridiskajiem pakalpojumiem. – Likums aizliedz maģistrātiem piemērot miesas sodus Romas pilsoņiem. – Pēc plebeju tribūna Lūcija Vilija ierosmes tiek pieņemts likums, kas nosaka kārtību kādā tiek ieņemti kurūlo maģistrātu (pretoru un konsulu) amati. – Ebutija likums nomaina legisakciju procesu ar formulāro procesu. – Plebeju tribūni pēc ievēlēšanas automātiski kļūst par senatoriem. – Tiberijs Grahts panāk likuma pieņemšanu, kas paredz zemes privātīpašuma maksimuma notekšanu un  zemes piešķiršanu trūcīgajiem Romas pilsoņiem no valsts fonda. – Tautas sapulce aizliedz Itālijas pilsoņiem pārcelties uz Romu. – Gaja Grakha ierosinātais maizes likums paredz romiešiem tiesības saņemt no valsts maizi par pusi no tirgus cenas. – Gaja Graka ierosinātais likums nosaka, ka kareivji ar ekipējmu tiek nodrošināti no valsts līdzekļiem. – Tautas tribūna Manija Acilija Glabriona ierosinātais likums paredzēja izveidot speciālu tiesu priekš lietām par izspiešanu, paredzot, ka maģistrātiem jāatgriež dubultīgā apjomā nelikumīgi piesavinātās summas. – Gajs Marijs veic armijas reformu, veidojot to uz profesionāliem pamatiem. – Tiek pieņemts Saturnina agrārlikums, kas paredz zemes piešķiršanu veterāniem no sabiedriskā fonda. – Tiek pieņemts likums, kas aizliedz cilvēku upurēšanu reliģiskajos rituālos. – Romiešu tiesības pēc konsula Jūlija Cēzara likuma tiek piešķirtas latīņiem un romiešu sabiedrotajiem.

Radniecīgi materiāli:
Romas impērijas vēsture.

 

23.06.2008

 
« Atpakaļ
 
Komentāri
Maris 20.12.2008 21:35:26
Baigi labs špikeris Romiešu tiesībām. Paldies autoram.
Reiki, Taro, Filmas, Horoskopi, Astroloģija
Copyright © Aliens.lv 2007-2009
Mājas lapas izveide - WEBstyle.lv